آدرس : تبریــز- بلـــوار جام جم- بـــرج شهر- طبقــه 8A