قراردادهای حقوقی


• شرکت در مذاکرات پیش قراردادی و تهیه پیش نویس قراردادهای طرفینی و چند طرفی در سطوح داخلی و بین المللی.

• تنظیم نهایی قراردادهای مختلف تجاری، مدنی، مشارکتی، عاملیت ، بانکی، اعتباری ، سرمایه گذاری و نظارت تخصصی بر اجرای آنها.

• ارائه خدمات مشاوره حقوقی در قلمرو خانواده، ازدواج، طلاق، نفقه، تعیین مهریه، حقوق و تکالیف زناشویی و معرفی داور.

• ارائه خدمات در زمینه قراردادهای خدماتی، بیمه ای و بازرگانی خارجی.

• ارائه خدمات مربوط به قراردادهای حقوق کار، مالیاتی، حقوق حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی به صورت تخصصی.

• ارائه خدمات قراردادی مربوط به انتقال تکنولوژی و ساخت و بهره برداری B.O.T

• ارائه خدمات قراردادی مربوط به فاینانس، گشایش اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه های بانکی و سایر قراردادهای اعتباری.