با توجه به افزایش روز افزون اختلافات حقوقی شرکت ها وسازمان ها وعدم استفاده از وکلا ومشاورین حقوقی متخصص در امرانعقاد قراردادها منجر به افزایش بی رویه پرونده در دادگاهها گردیده است. مؤسسه حقوقی دادگران نور عدالت تبریز در راستای نیل به اهداف عالی در تاریخ 1395/10/23 به شماره ثبت ٣٢١٨ تأسیس گردید. این مؤسسه، با در اختیار داشتن وکلا و کارشناسان متخصص در امور قراردادها و بهره گیری از تجربیات و تخصص کارشناسان به ارائه خدمات مختلف حقوقی می پردازد.