برگزاری دوره های جامع آموزش امور قراردادها

مخاطبین دوره :

• مدیران و کارشناسان امور حقوقی ، بازرگانی، سازمانها و شرکت ها

• مدیران و مجریان طرح ها و پروژه های عمرانی و صنعتی

• مدیران و کارشناسان امور قراردادی و پیمان رسیدگی کارفرمایان، شرکت ها و سازمان های پیمانکاری و مشاوره ای

• فارغ التحصیلان و دانشجویان حقوق


- تهیه و تنظیم و چارچوب حقوقی قراردادهای بین المللی، اقتصادی، صنعتی و تولیدی
- قانون کار و قوانین و مقررات ناظر بر انواع قراردادهای کار
- قوانین مالیات و مقررات بیمه و تامین اجتماعی
- شرح نکات مهم قانون مدنی در ارتباط با قواعد عمومی قراردادها
- مدیریت دعاوی برای مدیران و کارشناسان و مهندسان
- تامین مالی از طریق وام های بانک های توسعه‌ای و تدارکات قراردادی مربوط به آن
- اصول، فنون و هنر مذاکرات، با گرایش مذاکرات بین المللی
- حقوق سرمایه گذاری خارجی
- ساختار حقوقی قراردادهای مشارکتی
- انواع قراردادها و اسناد و مدارک قرارداد
- انواع قراردادهای سرمایه گذاری خارجی ( ... B.O.T / B.O.O.T / B.L.T)
- قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
- اصول حاکم بر قراردادهای حقوقی
- اصول حاکم بر قراردادهای خارجی
- مزایای مشارکت شرکتهای داخلی و خارجی